Perspectief op School
 • nieuws
 • ons aanbod
 • onze klanten
 • onze partners
 • over ons
 • contact
 • inloggen
 • nieuws
 • ons aanbod
 • onze klanten
 • onze partners
 • over ons
 • contact
 • inloggen

Trends & Tapas een waardevolle middag!

Na het succes van de afgelopen drie online edities heeft POS begin februari voor de eerste keer sinds corona het Trends en Tapas event weer fysiek georganiseerd! Hierbij gingen we met elkaar het gesprek aan en genoten we van Tapas.

Het evenement werd inhoudelijk gevoed door drie gastsprekers vanuit verschillende perspectieven. Onze vierde gastspreker Cornee Hoogerwerf (Algemene Onderwijsbond) kon helaas niet aansluiten.

Sharon Martens: vanuit het perspectief van de leerkracht en praktijk;
Marieke Boon: vanuit het perspectief van de ouders en leerlingen; 
Joris Elbers: vanuit het perspectief van de samenwerkingsverbanden (SWV).

Ditmaal was het thema: een landelijke norm voor de basisondersteuning (als norm of als groeimodel). Tijdens het evenement werden het belang en de mogelijke gevolgen van een landelijke norm besproken. 

Visie vanuit de sprekers
Joris:
Vanuit de evaluatie passend onderwijs en de motie die aangenomen is in de Tweede Kamer is een landelijke norm geen vraag meer, maar een opdracht. Wat deze norm in gaat houden en hoe hier vorm aan gegeven gaat worden is vooralsnog onduidelijk. Een norm is bedoeld om voornamelijk duidelijkheid en kaders scheppen. Het moet zicht en grip geven op de aanwezige ondersteuning en wat alle betrokkenen van elkaar mogen verwachten. De vraag die we ons voornamelijk moeten stellen is hoe we deze norm gaan beschrijven en uiteindelijk willen gebruiken. Is de landelijke norm voor groei en ontwikkeling of slechts voor het afvinken en verantwoorden? 

Sharon: Een landelijke norm is een kans om duidelijkheid te geven aan leraren en ondersteuners over wat er van hen wordt verwacht. Dit voorkomt de discussies in en rond de scholen over de rol van leraren en ondersteuners, in wat er van hen gevraagd kan en mag worden. De norm kan naast een verhelderend beeld ook zorgen voor verscherpte visie op het opleiden van leraren. Door kaders te stellen ontstaat er helderheid over de kennis en vaardigheden die leraren binnen de opleiding mee zouden moeten krijgen. Daarnaast kan een landelijke norm bijdragen aan het versterken van de kwaliteitscultuur en aantrekkelijke loopbaanpaden. 

Marieke: Een landelijke norm kan ook voor de ouders en leerlingen duidelijkheid scheppen over wat er aan ondersteuning vanuit de school verwacht mag worden. Dit helpt bij het zoeken van een school met de gewenste ondersteuningsmogelijkheden, komt de rechtsgelijkheid binnen het onderwijs ten goede, voorkomt financieringsdiscussies en het kan een bijdrage leveren aan een inclusievere samenleving.

Wat nemen we mee? 
Tijdens het rondetafelgesprek zijn er een aantal belangrijke punten naar voren gekomen die we meenemen richting de toekomst.

Het spreken van dezelfde taal 
Er geen eenduidig beeld vanuit de SWV’s of en hoe een landelijke norm van belang kan zijn. Wel waren alle SWV’s eensgezind over de wens om de basisondersteuning te versterken. Om die versterking te realiseren is er een duidelijke behoefte om de basisondersteuning tussen de regio’s beter op elkaar af te stemmen. Meer eenduidigheid in de definiëring en het spreken van dezelfde taal werden daarbij gezien als startpunt. Dit vormt de basis voor het inhoudelijke gesprek tussen alle betrokkenen over wat er nodig is om te komen tot een basis aan ondersteuningsmogelijkheden die bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen van passend onderwijs.

Kwaliteitscultuur en transparantie 
Er dienen stappen te worden gemaakt richting een kwaliteitscultuur van openheid en transparantie. Deze cultuur kan leiden tot een discussie: wat een school wel of niet moet kunnen en wat de absolute basis moet zijn betreft ondersteuning. Een cultuur waarbij de scholen juist van en met elkaar kunnen leren om samen het passend onderwijs te versterken. 

Het in kaart brengen van de afspraken
Tot slot is er vanuit de aanwezigen de oproep gedaan om in kaart te brengen welke afspraken er nu landelijk door de SWV’s binnen hun regio zelf al zijn gemaakt. Door deze afspraken met elkaar te vergelijken ontstaat er een beeld dat richting kan geven aan het gesprek over de basis aan ondersteuning waaraan de scholen dienen te voldoen. Zo kunnen er gezamenlijk gerichte stappen worden gezet om de kwaliteit van passen onderwijs te versterken.