Aanbod


INZICHTPerspectief op School geeft inzicht met drie modules in drie sectoren


POS geeft inzicht met drie modules in drie sectoren

Onze drie modules geven inzicht in de (ontwikkeling van) ondersteuning, financiën en kwaliteit.
Elke module zelf geeft u al waardevol inzicht en samen bieden ze u nog meer.
Namelijk de relatie tussen de voorzieningen, het effect daarvan en of het betaalbaar is en blijft.

Alle modules zijn beschikbaar voor het PO (BAO en SBO), VO en (V)SO (VO en VSO).
Elk van deze sectoren kent zijn eigen inhoud en benchmark en natuurlijk sluiten ze goed op elkaar aan.

Module ondersteuning

Module financiën

 

 


AANBOD


 

Gedegen standaarden en ruimte voor maatwerk

Stichting Perspectief op School biedt gedegen standaard modules aan. Hierin zijn de belangrijkste en verplichte gegevens over de ondersteuning van scholen opgenomen. Door deze standaard uit te vragen aan alle scholen zijn gegevens vergelijkbaar.

POS sluit volledig aan op uw situatie, vanuit onze gedegen standaarden of met maatwerk. Maatwerk wordt altijd persoonlijk besproken en voor u specifiek aangeboden en begroot.

Klik voor details  

Indicatoren

Uw eigen KPI's en vragen
binnen het POS-platform

Bestaande POS KPI's en
vragen aanpassen aan uw
situatie

Rapportages

Standaard POS rapportages in
eigen look-en-feel

Geheel eigen rapporten op
basis van bestaande POS
vragen of uw eigen vragen

 

 

Enkele voorbeelden van maatwerkopdrachten zijn:

Implementatie monitor
Ondersteuning & regie monitor
Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel
Ouderrapport voor uw regio


A. Module ondersteuning
De Module Ondersteuning helpt u bij de ontwikkeling van ondersteuningsmogelijkheden
voor passend onderwijs en draagt zo bij aan:

1. bewustwording over de aanwezigheid van ondersteuning
2. de organisatie van de ondersteuning op de scholen en in de keten
3. de ontwikkeldoelen en daadwerkelijke ontwikkeling van de ondersteuning

Klik voor details  

 

Welk inzicht krijgt u?

Als samenwerkingsverband, regio, schoolbestuur en school krijgt u relevant inzicht op uw eigen niveau. Er staan gedegen standaard rapportages voor u klaar. Zelf kan u op elke indicator eenvoudig tabellen en grafieken maken. Dit wordt versterkt door perspectieven, zoals vergelijkingen in de tijd (trends) en met andere organisaties (benchmark).

 

Samenwerkingsverband

De rapportage voor het samenwerkingsverband geeft inzicht in:

• Het nakomen van afspraken over de basisondersteuning door de scholen
• De mate van dekkende ondersteuning
• De ontwikkeling van de ondersteuning op uw scholen

 

Hiermee kan het samenwerkingsverband:

• De basisondersteuning op orde brengen
• Sturen op een dekkend netwerk
• De ondersteuning monitoren en sturen op de ontwikkeling

De rapportages voor het samenwerkingsverband zijn ook beschikbaar voor regio's zoals gemeenten, wijken, kernen, kringen of knooppunten.

 

Schoolbestuur

De rapportage voor het schoolbestuur geeft inzicht in:

• Het nakomen van afspraken over de basisondersteuning door de scholen
• De mate van dekkende ondersteuning
• De ontwikkeling van de ondersteuning op uw scholen

 

Hiermee kan het schoolbestuur:

• De basisondersteuning op orde brengen
• Sturen op de ontwikkeling van ondersteuning binnen het bestuur

 

School

De rapportage voor de school geeft inzicht in:

• De aanwezige ondersteuning op de school
• De organisatie van de ondersteuning in de school en in de keten
• De kwaliteit van de ondersteuning
• De ambities en ontwikkeldoelen van de school

 

Hiermee kan de school:

• Bewustzijn ontwikkelen over de aanwezigheid van de ondersteuningsmogelijkheden op de school.
Bijvoorbeeld onder het lerarenteam.
• Zich verantwoorden over keuzes met een schoolondersteuningsprofiel
• Zich presenteren aan ouders met een visuele samenvatting van het schoolondersteuningsprofiel

 

Wat wordt er uitgevraagd?

Er wordt in twee stappen informatie uitgevraagd:

1. Het samenwerkingsverband geeft aan welke afspraken er zijn over de basisondersteuning.
2. De scholen geven aan welke ondersteuning zij beschikbaar hebben, hoe dit georganiseerd is en waar ze zich verder willen ontwikkelen.

 

Wat is de investering

Voor het gebruik van het online Perspectief op School (POS) platform betaalt u jaarlijks een licentie. Een licentie geeft een organisatie een jaar onbeperkt toegang tot de gekozen modules op het online POS platform.B. Module financiën
De Module Financiën helpt u bij de monitoring van de inzet van financiële middelen
voor passend onderwijs en draagt zo bij aan:

1. bewustwording over de aanwezigheid en besteding van middelen
2. verantwoording over de ingezette middelen en
3. sturing op de doelmatige inzet van die middelen

Klik voor details  

 

Welk inzicht krijgt u?

Als samenwerkingsverband, regio, schoolbestuur en school krijgt u relevant inzicht op uw eigen niveau. Er staan gedegen standaard rapportages voor u klaar. Zelf kan u op elke indicator eenvoudig tabellen en grafieken maken. Dit wordt versterkt door perspectieven, zoals vergelijkingen in de tijd (trends) en met andere organisaties (benchmark).

 

Samenwerkingsverband

De rapportage voor het samenwerkingsverband geeft inzicht in:

• De toekenning en besteding van middelen voor de basisondersteuning
• De toekenning en besteding van middelen voor de extra ondersteuning
• Een benchmark van de begroting van het samenwerkingsverband

 

Hiermee kan het samenwerkingsverband:

• Zich jaarlijks verantwoorden over de middelen voor de basis- en extra ondersteuning
• In gesprek over de besteding van de middelen voor de basis- en extra ondersteuning
• De begroting en besteding van middelen monitoren en hierop bijsturen

 

Schoolbestuur

De rapportage voor het schoolbestuur geeft inzicht in:

• De toekenning en besteding van middelen voor de basisondersteuning
• De toekenning en besteding van middelen voor de extra ondersteuning

 

Hiermee kan het schoolbestuur:

• Zich jaarlijks verantwoorden over de middelen voor de basis- en extra ondersteuning
• In gesprek over de besteding van de middelen voor de basis- en extra ondersteuning
• De besteding van middelen monitoren en hierop bijsturen

 

School

De rapportage voor de school geeft inzicht in:

• De toekenning en besteding van middelen voor de basisondersteuning
• De toekenning en besteding van middelen voor de extra ondersteuning

 

Hiermee kan de school:

• Bewustzijn ontwikkelen over de middelen voor de basis- en extra ondersteuning die zij ontvangt en hoe ze die inzet
• Zich jaarlijks rechtvaardigen voor uitgaven en keuzes (aan bijvoorbeeld de MR)

 

Wat wordt er uitgevraagd?

Er wordt in drie stappen informatie uitgevraagd:

1. Het samenwerkingsverband geeft aan hoeveel middelen er per school en/of leerling beschikbaar worden gesteld voor de basisondersteuning en de extra ondersteuning en volgens welk model.
2. De schoolbesturen geven aan welk deel van de middelen die zij krijgen naar de school gaan, welk deel zij zelf besteden en waaraan.
3. De scholen geven aan waaraan zij de middelen besteden die zij krijgen.

 

Wat is de investering

Voor het gebruik van het online Perspectief op School (POS) platform betaalt u jaarlijks een licentie. Een licentie geeft een organisatie een jaar onbeperkt toegang tot de gekozen modules op het online POS platform.C. Module kwaliteit
De Module Kwaliteit toont het effect van de ondersteuning: aantal thuiszitters en
doorverwijzingen, door-, af- en uitstroom, tevredenheid en ervaringen, etc.
Hiermee wordt passend onderwijs integraal inzichtelijk;
wat doen we, wat kost het en wat levert het op!

De Module Kwaliteit is in de loop van 2018 doorontwikkeld in samenwerking
met de klanten.

Wilt u op de hoogte blijven over de lancering van deze module, meld u dan aan
voor onze nieuwsbrief of hou onze website in de gaten!


 


POS geeft inzicht op vier niveaus in een vierjarige cyclus


POS geeft inzicht op vier niveaus in een vierjarige cyclus

Wij leveren inzicht op elk niveau: van de school, het schoolbestuur, de regio (bijv. wijk of kring), het samenwerkingsverband en voor ouders. Zo kan je op basis van op maat inzicht effectief met elkaar aan de slag.

Door een jaarlijkse update geven we inzicht in ontwikkeling en de realisatie van doelen.
In een vierjarige cyclus sluit dit tevens aan bij de schoolplancyclus.

 

Samenwerkingsverband

Regio (o.a. wijk, kring)

Schoolbestuur

School

 


Doet uw organisatie nog niet mee aan Perspectief op School?
Neem dan voor meer informatie contact op met:

Niels de Vries
niels.de.vries@perspectiefopschool.nl
06-50250140

Gebruikt u Perspectief op School en heeft u een vraag?

Neem dan contact op met de contactpersoon van uw samenwerkingsverband

 

 

Een moment a.u.b.